ద్వాదశ రాశులు - లక్షణాలు:

రాశి చక్రం లో మొత్తం 12 రాశులు ఉంటాయి , వీటిని ద్వాదశ రాశులు అంటారు.

ఒక నక్షత్రానికి 4  పదాలు , 9 పాదాలకి ఒక రాశి , ఒక రాశి అనగా ౩౦ డిగ్రీలు.

ప్రతి రాశికి రాశ్యధిపతి ఉంటాడు, గ్రహచార రీత్యా గ్రహాలు మారుతున్నప్పుడు  అవి ఏ రాశిలో ఉంటాయో వాటి అనుగుణంగా వాటి ప్రభావం ఆ జాతకుడిపై ఉంటుంది.

Comming Soon 

Copyright © 2019 astroshivam.in All rights reserved.