Kanakadhara Stotram in Telugu 

శ్రీ కనకధారా స్తోత్రం

వందే వందారు మందార మందిరానంద కందలం

అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం

 

అంగం హరేః పులకభూషణ మాశ్రయంతీ

భృంగాగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం

అంగీకృతాఖిల విభూతి రసాంగలీలా

మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః

 

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః

ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని

మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్సలేయా

సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాః

 

విశ్వామరేంద్ర పదవిభ్రమ దాన దక్ష

మానందహేతు రధికం మురవిద్విషోపి

ఈషన్నిషీదతు మయిక్షణ మీక్షణార్థ

మిందీవరోదర సహోదర మిందిరాయాః

 

ఆమీలితాక్ష మధిగమ్య ముదా ముకుంద

మానందకంద మనిమేష మనంగ తంత్రం

ఆకేరక స్థిత కనీనిక పద్మనేత్రం

భూత్యై భవేన్మమ భుజంగ శయాంగనాయాః

 

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః

ధారా ధరే స్ఫురతి యా తటిదంగ నేవ

మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః

భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః

 

బాహ్వాంతరే మురజితః శ్రితకౌస్తుభే యా

హారావళీవ హరనీలమయీ విభాతి

కామప్రదా భగవతోపి కటాక్షమాలా

కల్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః

 

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్

మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన

మయ్యాపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థం

మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకాయాః

 

దద్యాయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా

మస్మిన్నకించన విహంగశిసౌ విషణ్ణే

దుష్కర్మ ఘర్మ మపనీయ చిరాయ దూరం

నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబువాహః

 

ఇష్టా విశిష్టమతయోపి యయా దయార్ద్ర

దృష్టా స్త్రివిష్టప పదం సులభం లభంతే

దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తిరిష్టాం

పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరాయాః

 

గీర్దేవ తేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి

శాకంభరీతి శశిశేఖర వల్లభేతి

సృష్టిస్థితి ప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై

తస్యై నమ స్త్రిభువనైక గురో స్తరుణ్యైః

 

 శ్రుత్యైనమోస్తు శుభకర్మ ఫలప్రసూత్యై

రత్యైనమోస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై

శక్యైనమోస్తు శతపత్ర నికేతనాయై

పుష్ట్యైనమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై

 

నమోస్తు నాళీక నిభాననాయై

నమోస్తు దుగ్ధోదధి జన్మభూమ్యై

నమోస్తు సోమామృత సోదరాయై

నమోస్తు నారాయణ వల్లభాయై

 

నమోస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై

నమోస్తు భూమండల నాయికాయై

నమోస్తు దేవాది దయాపరాయై

నమోస్తు శార్గ్ఙయుధ వల్లభాయై

 

నమోస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై

నమోస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై

నమోస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై

నమోస్తు దామోదర వల్లభాయై

 

నమోస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై

నమోస్తు భూత్యై భువన ప్రసూత్యై

నమోస్తు దేవాదిభి రర్చితాయై

నమోస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై

 

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని

సామ్రాజ్యదాన నిరతాని సరోరుహాక్షి

త్వద్వందనాని దురితా హరణోద్యతాని

మామేవ మాత రనిశం కలయంతు మాన్యే

 

యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః

సేవకస్య సకలార్థ సంపదః

సంతనోతి వచనాంగ మానసైః

త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే

 

సరసిజనయనే సరోజ హస్తే

ధవళతరాంశుక గంధమాల్యశోభే

భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే

త్రిభువన భూతి కరి ప్రసీద మహ్యం

 

దిగ్ఘస్తిభిః కనక కుంభ ముఖావసృష్ట

స్వర్వాహినీ విమలచారు జలాప్లుతాంగీం

ప్రాత ర్నమామి జగతాం జననీ మశేష

లోకాధినాథ గృహిణీం అమృతాబ్ధి పుత్రీం

 

కమలే కమలాక్ష వల్లబే త్వం

కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః

అవలోకయ మా మకించనానాం

ప్రథమం పాత్రమ కృత్రిమం దయాయాః

 

బిల్వాటవీమధ్యలసత్ సరోజే

సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టాం

అష్తాంపదాంభోరుహ పాణిపద్మాం

సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీం

 

కమలాసనపాణినా లలాటే

లిఖితామక్షర పంక్తిమస్య జంతోః

పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణాతే

ధనికద్వార నివాస దుఃఖదోగ్ర్ధీం

 

అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాః

వక్షస్స్థలం భర్తృగృహం మురారేః

కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే

లీలాగృహం మే హృదాయారవిందం

 

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం

త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమాం

గుణాధికా గురుతర భాగ్యభాజినో

భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః

Copyright © 2019 astroshivam.in All rights reserved.